علایم قراردادی با مثال ذیل: П-ЭП-ПЛ-2065 RAL 9005

П پودری
ЭП-ПЛ اپوکسید-پلی استر (ЭП-اپوکسید, ПЛ-پلی استر)
2 گروه جنس با توجه به کاربرد
1 — برای استفاده بیرونی2 — برای استفاده درونی

7 — برای پوشش های مقاوم شیمیایی

8 — رنگ های مقاوم گرمایی

06 شماره ردیف
5 نمای خارجی پوشش
RAL RAL رنگ پوشش طبق کاتالوگ