بیزنس ما – تولید رنگ های پودری است.

ما در مقایسه با رقبا سعی داریم تا محصول با کیفیت و پاک زیست محیطی را برای مشتریان خود تضمین کنیم.

ما در هر شرایطی جهت بهبود کیفیت محصول مشتریان خود همکاری می نماییم.

ما سعی می کنیم تمام واحد های شرکت را در قالب یک تیم متحد کرده که در آن، شایستگی، مسئولیت وآمادگی جهت فداکاری ارج نهاد شود.

مدیرشرکت 

کوتوف

missiya